Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Tôn giả Xá Lợi Phất

Tôn giả Xá Lợi Phất

Regular price 25.000₫
Regular price Sale price 25.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Tôn Giả Xá Lợi Phất

Thời đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni tại thế, Ngài đặc biệt tán dương đức hạnh trí tuệ của tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả được chính Đức Phật vinh danh làm bậc "Tướng quân Chánh pháp", "Thượng thủ của Tăng già"... Tuy nhiên trong các quốc độ Phật giáo Bắc truyền (Đại thừa), lý tưởng Bồ tát được tuyên dương nên giới Phật tử thường chỉ biết các vị đại Bồ tát như Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Văn Thù Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát... và chiêm bái, trì niệm. Chỉ trong cộng đồng Phật giáo Nam truyền mới có truyền thống xưng tán, thờ kính các vị Thanh văn A La Hán. Ngày nay tại Việt Nam, kinh sách của hai hệ phái Nam truyền và Bắc truyền đều đã được phiên dịch và phổ biến rộng rãi. Nhờ đó mà những người muốn tìm hiểu Phật giáo có cơ hội tiếp xúc, đọc tụng những tài liệu xác thực hơn về lịch sử của Đức Phật và các vị Thánh tăng, trong đó có tôn giả Xá Lợi Phất.

+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details