Skip to product information
1 of 4

Nhà Sách Hoa Sen

Khai Thị Cho Đồng Tu Tịnh Độ Tông

Khai Thị Cho Đồng Tu Tịnh Độ Tông

Regular price 8.000₫
Regular price Sale price 8.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Khai Thị Cho Đồng Tu Tịnh Độ Tông

"Mỗi người đều biết rằng, làm việc thiện sẽ được quả báo tốt. Hơn nữa hi vọng có thể nhận được lợi ích phước báo từ trong những thân thiện đó.

Công đức niệm Phật đúng là sẽ mang lại quả báo thù thắng tối thượng. Cổ đức trong nhà Phật đã từng dạy chúng ta: Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Phàm là người trì Phật hiệu, hoặc là nghe qua một câu A Di Đà Phật, khi thiện căn, phước đức, nguyên căn của chủng tử kim cang này ở trong đời nào hoặc kiếp nào đó chín muồi, thì chúng sanh sẽ được chủng tử Phật đó cầu sanh Tịnh Độ, liễu thoát sanh tử, vĩnh viễn thoát khỏi biển khổ luân hồi..."

(Trích Khai Thị Cho Đồng Tu Tịnh Độ Tông)

+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details