Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Thập Ba La Mật

Thập Ba La Mật

Regular price 38.000₫
Regular price Sale price 38.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Thập độ là chính đạo yếu điểm của đức Thế Tôn mà hành học Phật cần hiểu biết cho tinh tường là điều quan trọng nhất. Chúng ta người mong được thành Phật, phải học và hành pháp Ba la mật, là giáo pháp chính thức của đức Phật, mà người sẽ thành Phật trước tiên phải tu hạnh Bồ tát, hành pháp Ba la mật.
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details