Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Tứ hoằng thệ nguyện

Tứ hoằng thệ nguyện

Regular price 12.000₫
Regular price Sale price 12.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Thứ nhất là “tâm pháp”, chúng ta thường nói tám tâm vương.

Thứ hai  là “tâm sở pháp”, nói tác dụng tâm lý.

Thứ ba là “sắc pháp”, chỉ vật chất.

Thứ tư là “tâm bất tương ưng hành pháp”,  

+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details